Home   LifeLetter   Help!   LifeShop  

De wereld
van NarniaHieronder vind je tien redenen
waarom ik geloof dat Narnia
niet zo christelijk is
als wordt beweerd.

1) Lewis at en dronk van de verkeerde tafelTen eerste: C.S. Lewis was een toegewijd christen
en ik heb niets tegen hem. Maar hij at en dronk
van de Griekse en Romeinse literatuur, die valse goden predikt.

Hij slurpte het op en was er zo vol van,
dat deze hele wereld van afgoden en toverij
in zijn boeken naar buiten is gekomen.
Dat is niet de inspiratie van Gods Geest! De Bijbel zegt
dat de God van Israel, de enige echte God, niets te maken heeft
met al die afgoden, die door Rome en Griekenland (en wereldwijd)
vereerd werden.

Lees wat de Bijbel hierover zegt:

"Bestaat er een overeenkomst
tussen de tempel van God en de afgoden?
(...) Daarom zegt de Heer:
Trek uit hun midden weg,
scheid u van hen af
en raak niets aan wat onrein is.
Dan zal ik u aannemen; ik zal uw vader zijn
en u zult mijn zonen en dochters zijn,
zegt de Heer die alles in zijn macht heeft."
(2 Kor. 6:16-18)

"...dat de heidenen hun offers brengen aan demonen
en niet aan God, en ik wil niet dat u
bondgenoten wordt van die demonen.
U kunt niet uit de beker van de Heer drinken
én uit de beker van demonen;
u kunt niet deelnemen aan de maaltijd van de Heer
én aan de maaltijd van de demonen."
(1 Kor. 10:21)

De Bijbel zegt duidelijk dat afgoden in feite demonen zijn.
Iedere toegewijde christen die zich laat inspireren
vanuit een demonische wereld, zal een onzuiver geluid voortbrengen.
Zelfs al is de bedoeling misschien nog zo goed!

"Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet".


2) Narnia is een wereld vol afgoden
Je moet goed begrijpen dat de wereld van Narnia een wereld is
die bewoond wordt door bijna uitsluitend mythologische wezens
zoals kabouters, reuzen, eenhoorns, enz. Dat zijn niet
zomaar verzinsels. In de occulte wereld zijn dat bestaande
geestelijke krachten, die een specifieke taak hebben.

Stap maar eens een paranormale beurs binnen.
Overal om je heen zie je afbeeldingen van kabouters,
eenhoorns, enz. Veel mensen die actief zijn geweest
in de occulte wereld, hebben demonen waargenomen
die eruit zagen als kabouters of reuzen.

Het zijn geestelijke wezens die bestaan,
al behoren ze niet tot onze tastbare materiële wereld.
Voor iemand die absoluut geen kennis heeft van
de geestelijke wereld, klinkt dat wellicht overdreven.
Maar iemand die er weet van heeft, kan het volmondig beamen.

Een hoofdfiguur in de boeken is Tumnus, een wezentje dat
de Griekse god PAN voorstelt (half bok, half mens, met een fluitje).
Tumnus is een goede vriend van de kinderen in de film.
Hij ontvangt ze in Narnia, en is hun gids en helper.
Wat je er niet bij vertelt wordt is dat PAN in de Griekse
afgodencultus de god voor vruchtbaarheid en plezier is!
Anders gezegd: hij is de demon die mensen aanzet
tot seksuele uitspattingen en overdadig genot.

Een andere afgod die in Naria voorkomt is Bacchus,
de god van lust,
uit het het oude Rome. In Narnia is hij
een vrolijke feestneus, die met de kinderen midden in de nacht
feest viert in het bos.

Als dat soort afgoden in het betoverde land van Narnia
voorgesteld worden als vriendelijke, goede inwoners,
wat voor goeds kun je daar dan van verwachten?


3) Narnia zindert van de toverij
Alle boeken van Narnia tintelen van de toverij en occulte invloed.
In de boeken worden de kinderen meerdere malen geholpen
door tovenaars. In een bepaald boek uit de reeks is er zelfs
een waarzegger, die in een oude waterput kijkt, die hen redt.

De indruk wordt gewekt dat magie goed is,
als je het maar voor een goed doel gebruikt.
Ik heb alle zeven de boeken tweemaal gelezen, ongeveer
een jaar geleden. Toen had ik het inzicht nog niet
dat God me recent gegeven heeft. Terwijl ik aan het lezen was,
ervoer ik soms een demonische invloed in de boeken.
Ik negeerde het, omdat ik dacht dat deze boeken goed waren.
"Lewis is een overtuigd christen, dus zal het wel in orde zijn"
dacht ik. Gelukkig heeft Gods Geest me nu de ogen geopend...

Als een christelijke auteur zijn boeken volpropt met magie,
wat voor geestelijke vruchten kan dat dan hebben?

Toverij is iets heel krachtigs. Geesten bestaan, lieve mensen!
Het is zoveel meer dan iets waar je vrijblijvend mee kunt spelen.
De Bijbel waarschuwt er niet voor niets heel nadrukkelijk voor.

Lees eens dit vers uit de bijbel:

"Laat ook geen waarzeggers, wichelaars, voorspellers,
tovenaars en bezweerders toe, noch personen
die de geesten van doden kunnen oproepen en raadplegen.
De Heer, je God, heeft een diepe afschuw van allen
die zich met zulke praktijken bezighouden."
(Deuteronomium 18:10-14)

De boeken van Narnia worden de meest betoverde boeken
aller tijden genoemd. Hoezo, 'christelijk'?


4) Narnia spreekt niet over Jezus Christus
De reden dat velen geloven dat de betoverde boeken van Narnia
christelijk en dus goed zijn, is omdat de leeuw Aslan
een symbool is van Jezus Christus. Hij geeft zijn leven
om de betovering te verbreken, die de witte heks
over het land heeft gebracht. Toch wordt nergens
in alle zeven de boeken de naam van Jezus Christus vermeld.

Een niet-christen moet er maar naar raden
wie in hemelsnaam deze Aslan is.
Voor zij die het evangelie niet kennen, is het hooguit
het zoveelste mooie verhaaltje, dat zich afspeelt
in een magische wereld. Bovendien is er naast
de verborgen christelijke boodschap een veel sterkere boodschap
die in de boeken weerklinkt: magie kan ook iets goeds zijn.
Er zijn immers ook 'goede' waarzeggers en tovenaars.

Daarom stel ik stel me zeer de vraag of er door deze boeken
veel mensen werkelijk tot diepe bekering en toewijding
aan Jezus zullen komen. Bekering komt door een diep besef
van je eigen zonde en als gvolg daarvan het uitroepen
om vergeving.

Dat krijg je niet door dit soort 'magische' boeken te lezen.


5) Narnia brengt niet het echte evangelie
Het is eigen aan onze tijd om het evangelie af te zwakken
tot een positief verhaal, waar je een zinvolle les uit kunt trekken.
Satan doet er alles aan om het radicale, het scherpe,
het confronterende en het krachtige van Gods boodschap
weg te halen. Hij is er namelijk doodsbang voor.

Het echte evangelie is erg scherp en zegt juist:
heb niets te maken met de wereld van het occulte.
Zij die zich ermee inlaten, zullen door God geoordeeld worden.
Dit zegt de Bijbel heel duidelijk, op vele plaatsen:

“Zij die (...) magie bedrijven, beelden aanbidden,
ja, allen die de leugen dienen: hun deel zal de zee
van vuur en zwavel zijn, de tweede dood.”
(Openbaring 21:8)

Dat is hard en scherp. Maar het zorgt wel dat mensen
die God liefhebben zuiver blijven. Het heeft als gevolg
dat God onbesmette kinderen kan hebben,
die zijn licht helder en werkelijk met kracht laten schijnen.
God laat immers geen ruimte voor compromis.

God wil echtheid, geen flauwekul...
Hij wil dat zijn boodschap puur en krachtig is.


6) Narnia goed - Passion fout!Wat opvalt is dat er juist over deze film zo'n laaiend
enthousiasme bestaat bij de meeste christenen, terwijl er
op 'The Passion Of The Christ' zoveel kritiek was.
'The Passion' spreekt pas duidelijk over het evangelie!
Dat is tenminste een film waardoor mensen echt het offer
van Jezus gaan ontdekken.

Is het niet uitermate vreemd dat juist veel mensen
die kritiek hadden op 'The Passion' vol lof zijn over een film
waarin de naam van Jezus niet genoemd wordt,
er Griekse en Romeinse afgoden worden voorgesteld als vrienden
en toverij en waarzeggerij als goed worden beschouwd?

Denk daar eens even over na...


7) Narnia is deel van de tijdsgeest
We leven in een tijd waarin er steeds meer invloed
van het occulte komt. De Bijbel zegt dat we in de richting gaan
van een stroom bovennatuurlijke werkingen, die vals zullen zijn.
Jezus Christus en de apostelen in de Bijbel hebben er uitgebreid
voor gewaarschuwd, dat er een tijd komt waarin er
valse wonderen, valse profeten en valse christussen zouden zijn.
Zij zullen zich voordoen als goed en behulpzaam,
maar ze putten uit een verkeerde bron.
Ze misleiden de mensen.

Het lijkt erop dat we in de tijd leven waarin de mensheid
massaal voorbereid wordt voor deze occulte werkingen.
Mensen krijgen steeds meer te horen dat het paranormale
normaal is en dat magische krachten erbij horen.
Zo wordt de mensheid klaargemaakt voor de macht
van duisternis die zal proberen iedereen te verleiden,
in naam van het goede.

Jezus heeft het voorspeld!
(Zie het evangelie van Mattheus, hoofdstuk 24)


8) Narnia mengt Jezus met afgoderij
Het kenmerkende aan deze tijd is dat het evangelie
wordt vermengd met andere religies. In Narnia gebeurt dat
heel duidelijk: de Griekse en Romeinse afgodenwereld
is zogezegd de wereld van Aslan, die Jezus voorstelt.

Een christelijke boodschap wordt vermengd
met de wereld van afgoderij en magie.


9) Narnia wordt verwelkomd door de occulte wereld
Jezus zei dat het kenmerk van zijn echte evangelie is,
dat het gehaat wordt door de wereld.
Hij zei tegen zijn leerlingen:

"Als jullie de wereld toebehoorden,
zou de wereld jullie liefhebben als iets van haarzelf.
Maar de wereld haat jullie juist,
omdat ik jullie uit de wereld heb uitgekozen
en jullie haar niet meer toebehoren."
(Johannes 15:19)

Op internet zie je dat niet-christelijke
en zelfs heel wat occulte websites
vol lof spreken over Narnia.
Het is een hype bij miljoenen mensen die niets te maken
willen hebben met Jezus Christus.

Hoe kun je nu populair zijn in de goddeloze wereld
en tegerlijkertijd Jezus dienen?


10) Wel Narnia, maar niet de Heilige Geest
Typisch voor veel christenen, is dat ze wel Narnia verwelkomen,
maar heel afkerig zijn, als het om de Geest van God gaat.
De Bijbel vermeldt bovennatuurlijke werkingen van de heilige Geest,
als noodzakelijke gaven die God geeft aan christenen.
Door deze gaven kunnen christenen juist in deze occulte,
goddeloze tijd sterk staan en Gods licht laten schijnen.
(Zie 1 Kor. 12-14, Efeze 4, Romeinen 12, ...)

In veel christelijke kringen wordt er bijzonder negatief gesproken
over deze gaven van de heilige Geest (profetie, genezing, wonderen,
onderscheiding van geesten, tongentaal, ...).

Heel wat christelijke groeperingen vervolgen zelfs
christenen die deze gaven van de Geest gebruiken.
Toch zijn diegenen die tegen de gaven van de heilige Geest zijn,
vaak wel heel open voor de occulte boeken van Narnia.
Heel vreemd.

Ik wil je aanmoedigen om de zaken in de juiste context
te gaan zien. Er is juist NOOD aan mensen die Gods kracht hebben
en die zich ver houden van het demonische. De gave van
onderscheiding van geesten (valse geesten ontmaskeren)
is juist vandaag erg nodig.

Misschien een goed idee om de Geest van God
(die de Geest van waarheid is!) toch alle ruimte te geven
in je leven en je kerk? Het is anders hard nodig...
Zeker in deze tijd!


BESLUIT - Luister alsjeblieft!
Het is wel duidelijk dat er een groot verschil is
tussen Jezus Christus en Narnia. Ik begrijp goed waarom God
van me vraagt om een helder geluid te laten horen
tegen de opmars van het occulte in de christelijke wereld.

Nogmaals: ik heb niets tegen C. S. Lewis!
Hij heeft heel wat andere christelijke boeken geschreven
die erg goed zijn. Maar zijn 'betoverde' boeken van Narnia
(zoals ze omschreven worden) sluiten volgens mij
niet aan bij wat God ons toelaat in de Bijbel.

Dit bijbelvers wil ik nogmaals onder je aandacht brengen:

"Bestaat er een overeenkomst
tussen de tempel van God en de afgoden?
(...) Daarom zegt de Heer:
Trek uit hun midden weg,
scheid u van hen af
en raak niets aan wat onrein is.
Dan zal ik u aannemen; ik zal uw vader zijn
en u zult mijn zonen en dochters zijn,
zegt de Heer die alles in zijn macht heeft."
(2 Kor. 6:16-18)

Ik wil je echt met heel mijn hart aanmoedigen om waakzaam
te zijn voor alles wat het evangelie anders voorstelt
dan wat Jezus en de apostelen, in het Nieuwe Testament, zeggen.

Lees alsjeblieft veel meer in de Bijbel.Artikelen over Narnia, Harry Potter enz.

Archief van LifeLetter.

Homepage Real Life