christelijke,religie,bijbel,god help,christenen,bijbelse,here god,godsdienst,preek,geloof en religie,preken,god is goed,godsdiensten,christelijke kerk,online bijbel,bijbelteksten,bijbel teksten,bijbelstudie,christelijke winkel,bijbel verhalen,christus jezus,jezus christus, christelijke site,wat is god,christelijke boeken,god is liefde,god en liefde,preken site,gods liefde,god vader,christelijk onderwijs,god bestaat,geloof in god,in god geloven,bijbel lezen,bijbel studie,christelijke bijbel,god en jezus,liefde van god,liefde bijbel,uitleg bijbel,betekenis bijbel,bemoediging bijbel,wie is jezus,waar is god,bestaat jezus,leven van jezus,jezus bijbel,gods geest,zoon van god,

God haat hen die liegenLijn
Bekeer je van oneerlijkheid en leugen,
want leugenaars ondergaan Gods hevige toorn

izebel, misleiding, geest van izebel, christelijke,religie,bijbel,god help,christenen,bijbelse,here god,godsdienst,preek,geloof en religie,preken,god is goed,godsdiensten,christelijke kerk,online bijbel,bijbelteksten,bijbel teksten,bijbelstudie,christelijke winkel,bijbel verhalen,christus jezus,jezus christus, christelijke site,wat is god,christelijke boeken,god is liefde,god en liefde,preken site,gods liefde,god vader,christelijk onderwijs,god bestaat,geloof in god,in god geloven,bijbel lezen,bijbel studie,christelijke bijbel,god en jezus,liefde van god,liefde bijbel,uitleg bijbel,betekenis bijbel,bemoediging bijbel,wie is jezus,waar is god,bestaat jezus,leven van jezus,jezus bijbel,gods geest,zoon van god,
Beste lezer,

wist je dat God zegt, dat Hij leugenaars haat?

'Deze zes dingen haat de HERE, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: (…) wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders.'
(Spreuken 6:19)

Wie leugens uitblaast is voor God
een hartgrondige gruwel.

Gods woord zegt over de stad van God:

'Niets wat onrein is, zal de stad binnenkomen, en niemand die misdaad en leugen aanhangt.' (Openbaring 21:27)

Mensen die liegen komen niet in Gods stad binnen!

Jezus zei dat er op de oordeelsdag mensen tegen Hem zullen zeggen:

'Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.' (Mattheus 7:22)

Velen geloven in deze tijd dat je maar kunt leven zoals je wilt, want er is genade. Maar kijk naar Ananias en Safira, in het boek Handelingen.

Zij waren christenen onder de genade. Maar ze logen en God sloeg ze ter plekke dood.

'Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. En bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en blies de adem uit. En een grote vrees kwam over allen, die het hoorden.' (Handelingen 5:4, 5)

Leugen heeft geen plaats in het koninkrijk van God.

'God is licht en er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, en tegelijk duistere wegen bewandelen, dan liegen we en handelen we in strijd met de waarheid.'
(1 Johannes 1:6)

'Weet u niet dat zij die onrecht doen, geen deel zullen krijgen aan het koninkrijk van God? Maak uzelf niets wijs.'
(1 Korintiers 6:9)

Valse profetie en IzebelLijn Izebel was oorspronkelijk de vrouw van Achab, de koning van Israel (zie 1 Koningen 21). Ze liet zich niet leiden door haar man, maar heerste over hem. Kenmerkend voor de geest van Izebel is dan ook: opstandigheid tegen hen die het waarachtige gezag van God dragen.

Izebel vocht tegen de ware profeten
en ze trainde valse profeten.

Dezelfde demonische geest is vandaag nog steeds werkzaam onder het volk van God. Jezus bestraft zijn Gemeente dat ze Izebel ruimte geven:

'Wat ik tegen u heb, is dat u die vrouw Izebel haar gang laat gaan. Ze zegt dat ze een profetes is en ze verleidt mijn dienaars. Ik heb haar de tijd gegeven om van die weg terug te keren, maar ze wil haar ontucht niet de rug toekeren.

Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng Ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren.

En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken.'
(Openbaring 2:20)

(Het overspel is geestelijk: omgang hebben met andere geesten dan de heilige Geest).

christelijke,religie,bijbel,god help,christenen,bijbelse,here god,godsdienst,preek,geloof en religie,preken,god is goed,godsdiensten,christelijke kerk,online bijbel,bijbelteksten,bijbel teksten,bijbelstudie,christelijke winkel,bijbel verhalen,christus jezus,jezus christus, christelijke site,wat is god,christelijke boeken,god is liefde,god en liefde,preken site,gods liefde,god vader,christelijk onderwijs,god bestaat,geloof in god,in god geloven,bijbel lezen,bijbel studie,christelijke bijbel,god en jezus,liefde van god,liefde bijbel,uitleg bijbel,betekenis bijbel,bemoediging bijbel,wie is jezus,waar is god,bestaat jezus,leven van jezus,jezus bijbel,gods geest,zoon van god,
Mensen die liegen, dragen maskers die er soms ontzettend geloofwaardig uit zien. Maar Jezus Christus ziet er dwars doorheen.

Vrees voor GodLijnDe Bijbel spreekt vaak over de vrees voor God.

'Dien de Heer met vrees.'
(Psalm 2:11)

'Vrees alleen de Heer en dien Hem met je hele hart' (1 Samuel 12:24)

'De gemeente (…) wandelde in de vreze des Heren' (Handelingen 9:31)

Ik mis dat enorm in deze tijd. Het echte diepe ontzag voor God, die heilig is. Gezonde vrees voor Hem.

Veel predikers hebben water bij de wijn gedaan, omdat ze bang zijn voor de kritiek die ze krijgen. Maar als je een profeet bent, ben je geroepen om Gods waarheid te brengen.

De Bijbel spreekt over twee getuigen in het laatste der dagen:

'indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden.' (Openbaring 11:5)

Dat is wat de kerk van deze tijd nodig heeft.

Gods vurige woord dat de zonde in mensen vernietigt en hen diep laat buigen voor God. De Bijbel zegt:

'Buig u diep als de heilige Heer verschijnt; laten alle mensen voor hem beven.'
(Psalm 96:9)

Als je zo'n diep ontzag voor God hebt, zul je zijn liefde heel intens ervaren. Die liefde zal elke verkeerde angst voor God uitdrijven, maar laat je wel in heilig ontzag beven voor je hemelse Vader, wetend hoe zuiver en waarachtig Hij is.

Het gaat hier immers niet om religieuze veroordeling, maar om bevrijdende waarheid die je hart zuivert.

Echte bekeringLijnHet begin van ware verlossing is dat Gods Geest je overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, zegt Jezus Christus.

Verlossing is het gevolg van BEKERING.

De mensen, die het vuur van God op de apostelen zagen op Pinksteren, riepen benauwd uit: 'HOE KUNNEN WE GERED WORDEN???' Petrus antwoordde:

'Bekeer je, laat je dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van je zonden, en je zult de heilige Geest ontvangen.' (Handelingen 2:38)

Hoe wordt je gered? Door je te bekeren.

Als je beseft dat je hebt gelogen tegen mensen, besef dan hoe ernstig dat is voor God en BEKEER JE. Maak het goed met de mensen die je benadeeld hebt en buig je voor God.

Er is geen plaats in Gods koninkrijk voor kwaadsprekers en leugenaars.

'Hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.'
(Openbaring 21:8)

Veel christenen maken zichzelf wijs dat God hun leugens door de vingers ziet. Deze zelfmisleiding is zeer ernstig.

'Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven.' (1 Kor. 6:10)

'Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.'
(Galaten 6:7)

'als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders.'
(Jakobus 1:16)

Leugen is gedreven door EIGENBELANG. Leugens brengen schade aan bij anderen. Maak het in orde met mensen die schade hebben ondervonden door je leugens. Vraag vergeving aan hen die door jouw leugen benadeeld werden.

Dan zal God herstel brengen bij hen en bij jou.

En dan kun je waarachtig zeggen: 'ik ben een kind van God, bij wie geen duisternis is'.

Lees recente edities
Christelijke site over God, de Bijbel, geloof, religie en godsdienst. Ervaar de realiteit van Gods liefde door Jezus Christus en de heilige Geest. Met online bijbelstudies, bijbelverhalen en bijbel teksten, christelijke gedichten, bijbels onderwijs, boeken, muziek en preken. Voor christenen die geloven in de Here God en hun geloof in God willen verdiepen. Met een online christelijke winkel en boekhandel.

christelijke,religie,bijbel,god help,christenen,bijbelse,here god,godsdienst,preek,geloof en religie,preken,god is goed,godsdiensten,christelijke kerk,online bijbel,bijbelteksten,bijbel teksten,bijbelstudie,christelijke winkel,bijbel verhalen,christus jezus,jezus christus, christelijke site,wat is god,christelijke boeken,god is liefde,god en liefde,preken site,gods liefde,god vader,christelijk onderwijs,god bestaat,geloof in god,in god geloven,bijbel lezen,bijbel studie,christelijke bijbel,god en jezus,liefde van god,liefde bijbel,uitleg bijbel,betekenis bijbel,bemoediging bijbel,wie is jezus,waar is god,bestaat jezus,leven van jezus,jezus bijbel,gods geest,zoon van god,God heeft niets te maken
met menselijke godsdienst

Je bent niet uitgekozen om een kerkganger te zijn. Je bent geroepen om God te leren kennen en een ZOON of een DOCHTER van God te zijn, die een kanaal is van zijn heerlijkheid. Lees hier >

Christelijke site over God, de Bijbel, geloof, religie en godsdienst. Ervaar de realiteit van Gods liefde door Jezus Christus en de heilige Geest. Met online bijbelstudies, bijbelverhalen en bijbel teksten, christelijke gedichten, bijbels onderwijs, boeken, muziek en preken. Voor christenen die geloven in de Here God en hun geloof in God willen verdiepen. Met een online christelijke winkel en boekhandel.

christelijke,religie,bijbel,god help,christenen,bijbelse,here god,godsdienst,preek,geloof en religie,preken,god is goed,godsdiensten,christelijke kerk,online bijbel,bijbelteksten,bijbel teksten,bijbelstudie,christelijke winkel,bijbel verhalen,christus jezus,jezus christus, christelijke site,wat is god,christelijke boeken,god is liefde,god en liefde,preken site,gods liefde,god vader,christelijk onderwijs,god bestaat,geloof in god,in god geloven,bijbel lezen,bijbel studie,christelijke bijbel,god en jezus,liefde van god,liefde bijbel,uitleg bijbel,betekenis bijbel,bemoediging bijbel,wie is jezus,waar is god,bestaat jezus,leven van jezus,jezus bijbel,gods geest,zoon van god,GOD ROEPT JE!
God heeft een bijzonder plan met je leven! Volg Hem, breek uit je beperkingen en ontdek Gods roeping voor jou. Lees hier >

Christelijke site over God, de Bijbel, geloof, religie en godsdienst. Ervaar de realiteit van Gods liefde door Jezus Christus en de heilige Geest. Met online bijbelstudies, bijbelverhalen en bijbel teksten, christelijke gedichten, bijbels onderwijs, boeken, muziek en preken. Voor christenen die geloven in de Here God en hun geloof in God willen verdiepen. Met een online christelijke winkel en boekhandel.

christelijke,religie,bijbel,god help,christenen,bijbelse,here god,godsdienst,preek,geloof en religie,preken,god is goed,godsdiensten,christelijke kerk,online bijbel,bijbelteksten,bijbel teksten,bijbelstudie,christelijke winkel,bijbel verhalen,christus jezus,jezus christus, christelijke site,wat is god,christelijke boeken,god is liefde,god en liefde,preken site,gods liefde,god vader,christelijk onderwijs,god bestaat,geloof in god,in god geloven,bijbel lezen,bijbel studie,christelijke bijbel,god en jezus,liefde van god,liefde bijbel,uitleg bijbel,betekenis bijbel,bemoediging bijbel,wie is jezus,waar is god,bestaat jezus,leven van jezus,jezus bijbel,gods geest,zoon van god,Ken je God ook heel persoonlijk?
Heb je alleen nog maar over God gehoord? Of ervaar je Hem ook heel diep in je eigen leven? Lees hier >

Christelijke site over God, de Bijbel, geloof, religie en godsdienst. Ervaar de realiteit van Gods liefde door Jezus Christus en de heilige Geest. Met online bijbelstudies, bijbelverhalen en bijbel teksten, christelijke gedichten, bijbels onderwijs, boeken, muziek en preken. Voor christenen die geloven in de Here God en hun geloof in God willen verdiepen. Met een online christelijke winkel en boekhandel.

christelijke,religie,bijbel,god help,christenen,bijbelse,here god,godsdienst,preek,geloof en religie,preken,god is goed,godsdiensten,christelijke kerk,online bijbel,bijbelteksten,bijbel teksten,bijbelstudie,christelijke winkel,bijbel verhalen,christus jezus,jezus christus, christelijke site,wat is god,christelijke boeken,god is liefde,god en liefde,preken site,gods liefde,god vader,christelijk onderwijs,god bestaat,geloof in god,in god geloven,bijbel lezen,bijbel studie,christelijke bijbel,god en jezus,liefde van god,liefde bijbel,uitleg bijbel,betekenis bijbel,bemoediging bijbel,wie is jezus,waar is god,bestaat jezus,leven van jezus,jezus bijbel,gods geest,zoon van god,Ben je een wolf of een herder?
Hoe voorkom je dat je zelf een wolf wordt? Door een herder te zijn, net als Jezus. Lees hier >

 

Meer liefde dan je denkt
Christelijke boeken
Christelijke boeken, christelijk boek, christelijke evangelische boekhandel, David Sorensen

In dit wondermooie boek spreekt God zelf tot jou, over zijn liefde die zoveel groter is dan je denkt en over zijn geweldige plan met je leven.

Het is gebonden met een glanzende, harde kaft, waardoor het een echt juweeltje is!

Klik hier voor info >

 

Ontvang je LifeLetter al?
Lijn
Christelijke site over God, de Bijbel, geloof, religie en godsdienst. Ervaar de realiteit van Gods liefde door Jezus Christus en de heilige Geest. Met online bijbelstudies, bijbelverhalen en bijbel teksten, christelijke gedichten, bijbels onderwijs, boeken, muziek en preken. Voor christenen die geloven in de Here God en hun geloof in God willen verdiepen. Met een online christelijke winkel en boekhandel.
Schrijf je in op de GRATIS LifeLetter en ontvang een rijkdom aan bemoediging uit de Bijbel, gratis christelijke boeken, video's, online preken, bijbelstudies, bemoedigende profetische teksten, tips voor een gelukkig leven, bijbels onderwijs en zoveel meer.

Schrijf je nu in >


Christelijke site over God, de Bijbel, geloof, religie en godsdienst, Jezus Christus en de heilige Geest. Met online bijbelstudies en bijbel teksten, christelijke gedichten, bijbels onderwijs, boeken, muziek en preken.

David SorensenLifeLetter wordt geschreven door David Sorensen. Hij is getrouwd met Renate en samen hebben ze drie prachtige kinderen. Ze wonen in Nederland.

David is de auteur van boeken als 'Gods hart voor jou', 'Zoveel hou Ik nou van jou', 'Meer liefde dan je denkt', 'Ervaar God', 'Onzichtbare Liefde'.

Meer info: Godisecht.com

Onder