Bestaat de hel, christelijke,religie,bijbel,god help,christenen,bijbelse,here god,godsdienst,preek,geloof en religie,preken,god is goed,godsdiensten,christelijke kerk,online bijbel,bijbelteksten,bijbel teksten,bijbelstudie,christelijke winkel,bijbel verhalen,christus jezus,jezus christus, christelijke site,wat is god,christelijke boeken,god is liefde,god en liefde,preken site,gods liefde,god vader,christelijk onderwijs,god bestaat,geloof in god,in god geloven,bijbel lezen,bijbel studie,christelijke bijbel,god en jezus,liefde van god,liefde bijbel,uitleg bijbel,betekenis bijbel,bemoediging bijbel,wie is jezus,waar is god,bestaat jezus,leven van jezus,jezus bijbel,gods geest,zoon van god,

Bestaat de hel echt?
Getuigenissen van bijna dood ervaringen.
Christelijke site over God, de Bijbel, geloof, religie en godsdienst. Ervaar de realiteit van Gods liefde door Jezus Christus en de heilige Geest. Met online bijbelstudies, bijbelverhalen en bijbel teksten, christelijke gedichten, bijbels onderwijs, boeken, muziek en preken. Voor christenen die geloven in de Here God en hun geloof in God willen verdiepen. Met een online christelijke winkel en boekhandel.Bestaat de hel, christelijke,religie,bijbel,god help,christenen,bijbelse,here god,godsdienst,preek,geloof en religie,preken,god is goed,godsdiensten,christelijke kerk,online bijbel,bijbelteksten,bijbel teksten,bijbelstudie,christelijke winkel,bijbel verhalen,christus jezus,jezus christus, christelijke site,wat is god,christelijke boeken,god is liefde,god en liefde,preken site,gods liefde,god vader,christelijk onderwijs,god bestaat,geloof in god,in god geloven,bijbel lezen,bijbel studie,christelijke bijbel,god en jezus,liefde van god,liefde bijbel,uitleg bijbel,betekenis bijbel,bemoediging bijbel,wie is jezus,waar is god,bestaat jezus,leven van jezus,jezus bijbel,gods geest,zoon van god,
Beste lezer,

wat is het belangrijkste in dit leven? Dat je gelukkig bent? Dat je verlangens vervuld zijn? Dat je in God gelooft? Nee.

Het allerbelangrijkste is dat je tot inzicht komt dat je een zondaar bent, die voor eeuwig verloren is.

Pas als je tot besef komt dat je in je diepste innerlijk slecht bent en als je daar oprecht berouw over hebt, kan God zijn hand van verlossing naar je uitstrekken.

Dat is de hoofdreden dat Jezus Christus als mens naar de aarde is gekomen. Hij kwam niet om ons zomaar liefde te geven, gelukkig te maken of om ons op een 'hoger geestelijk niveau' te brengen. Helemaal niet.

Hij kwam naar de aarde om ons te verlossen van het eeuwige oordeel.

Waarom stierf Jezus Christus aan het kruis? De geboorte, het leven, de kruisiging, de dood en opstanding van Jezus Christus. De liefde van Jezus, de Zoon van God.Jezus hing als een geslacht lam aan het kruis, verscheurd en bloedend over heel zijn lichaam, bespot en besmeurd... om jou van de hel te redden. Om jouw verdorven ziel te verlossen van de zonde en je witter te wassen dan de sneeuw.

Daarom gaf Jezus Christus bij zijn laatste maaltijd met zijn vrienden, de beker aan hen en zei:

'Drink allen hieruit, dit is mijn bloed,
het bloed van het verbond,
dat voor velen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.'

(Matteus 26:28)

Jezus heeft onder ons gewoond, Hij heeft zijn leven gegeven, Hij is gekruisigd als het Lam en Hij is opgewekt uit de dood... om verloren zondaars te redden!

Ben je een zondaar? Zie je in dat je verloren bent? Keer je dan af van je zonden, wend je radicaal af van de weg die naar de ondergang leidt. Hou op met liegen, jezelf goedpraten, anderen altijd de schuld geven, alleen maar voor jezelf leven, ... (vul zelf maar in).

Waarom stierf Jezus Christus aan het kruis? De geboorte, het leven, de kruisiging, de dood en opstanding van Jezus Christus. De liefde van Jezus, de Zoon van God.
Keer je om naar het Lam van God, dat geslacht is voor de zonden van de wereld.

Besef dat Jezus Christus zoveel liefde voor je heeft, dat Hij letterlijk zijn bloed voor jou liet stromen, opdat iedereen die in Hem gelooft NIET VERLOREN zou gaan, maar gered zou worden en eeuwig leven zou hebben.

Negeer het offer van God niet voor jou. Laat je geen rad voor ogen draaien. De eeuwige verlorenheid is een realiteit. Laat je niets wijsmaken.

God stuurt je er niet heen,
Hij wil je ervan verlossen.

'Hij wil dat iedereen tot inkeer komt
en niemand verloren gaat.'
(2 Petrus 3:9)Laat je door Mij redden
Christelijke site over God, de Bijbel, geloof, religie en godsdienst. Ervaar de realiteit van Gods liefde door Jezus Christus en de heilige Geest. Met online bijbelstudies, bijbelverhalen en bijbel teksten, christelijke gedichten, bijbels onderwijs, boeken, muziek en preken. Voor christenen die geloven in de Here God en hun geloof in God willen verdiepen. Met een online christelijke winkel en boekhandel.
Onderstaande woorden worden ingegeven door de Geest van God. Dit is wat Jezus heel persoonlijk tot jou wil zeggen:

Ik heb Mijn leven voor jou gegeven, zegt Jezus, om jou leven te geven, voor eeuwig. Leven dat nooit zal ophouden.

Ik wil je redden, als een drenkeling die dreigt te verdrinken in de diepten van de duisternis.

Waarom stierf Jezus Christus aan het kruis? De geboorte, het leven, de kruisiging, de dood en opstanding van Jezus Christus. De liefde van Jezus, de Zoon van God.
Laat je door Mij redden, mijn geliefde.

Laat je hart tot diepe ommekeer komen. Laat het licht tot je besef doordringen en kom tot Mij.

Ik reik je de hand, die doorboord is voor jou. Ik reik je de hand die gebloed heeft voor jou.

Ik ben de diepten van de dood ingegaan, om jou te behoeden.

Wil je door Mij gered worden?
Ik wil je verlossen.

Maar Ik kan je alleen redden als je voor Mij kiest. Als je de weg van het kwaad verlaat.

Kies voor Mij, zegt Jezus Christus.

Laat je door niets of niemand iets wijsmaken. Ik ben niet naar de aarde gekomen en Ik ben niet aan het kruis gestorven als een Lam dat geslacht werd, om je alleen maar te laten zien dat Ik van je hou.

Het gaat veel en veel dieper, mijn kind. Het is vele malen ernstiger dan dat.

Ik wil je natuurlijk laten zien hoeveel Ik van je hou. En natuurlijk wil Ik je vervullen met vreugde en geluk, als je je hart ten volle laat leiden door Mij.

Maar dat staat slechts op de tweede plaats. De reden van mijn offer is veel belangrijker.

Het gaat in de eerste plaats om jouw verlossing van de eeuwige verlorenheid.

De eeuwige duisternis, de tweede dood. Ik wil je verlossen van die plaats, zegt Jezus Christus. Dat is de reden van Mijn komst naar de aarde.

Waarom stierf Jezus Christus aan het kruis? De geboorte, het leven, de kruisiging, de dood en opstanding van Jezus Christus. De liefde van Jezus, de Zoon van God.
Ik ben het Lam van God, dat geslacht is voor de zonden van de wereld. Om te verlossen en te behouden wie verloren waren.

Kom en laat je verlossen. Ik wil je zo graag behoeden voor de eeuwige verlorenheid... Daarom heet ik ook Jezus Christus: de redder van de mensheid. Ik kan je redden, niets en niemand anders.

Ik ben de enige die uit de hemel is neergedaald om je te bevrijden. Ik ben het die zijn leven voor je gaf.

Laat je dus niet door een andere stem leiden. Ik stierf voor jou, niemand anders heeft dat gedaan. Ik ben opgewekt uit de dood en Ik leef voor eeuwig. Daarom kan Ik jou als enige verlossen en eeuwig leven geven.

Ik ben de Goede Herder en Ik geef Mijn leven voor de schapen.

Jezus Christus


Bijbelteksten over de hel
Bijbel, bijbelteksten, bijbel teksten, bijbel verzen, uitleg bijbel, bijbelstudie, verhalen bijbel, lezen, betekenis bijbel, online bijbel, nieuwe bijbel, nederlandse bijbel
Bijbel, bijbelteksten, bijbel teksten, bijbel verzen, uitleg bijbel, bijbelstudie, verhalen bijbel, lezen, betekenis bijbel, online bijbel, nieuwe bijbel, nederlandse bijbel

Het idee van een hel is dermate gruwelijk en ondenkbaar, dat veel christenen er moeite mee hebben. In een hemel geloven vind iedereen makkelijk, maar een hel? Toch spreekt de Bijbel er veelvuldig en zeer duidelijk over.

Het laat de grote ernst zien van het kwaad in ons hart en de brandende noodzaak om je te bekeren met een diep, waarachtig berouw.

Hieronder vind je bijbelteksten over de hel en leven na de dood. Neem er even de tijd voor, om deze waarheid diep tot je door te laten dringen.

Bijbel, bijbelteksten, bijbel teksten, bijbel verzen, uitleg bijbel, bijbelstudie, verhalen bijbel, lezen, betekenis bijbel, online bijbel, nieuwe bijbel, nederlandse bijbel

'Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!'
(Lukas 12:5)

Bijbel, bijbelteksten, bijbel teksten, bijbel verzen, uitleg bijbel, bijbelstudie, verhalen bijbel, lezen, betekenis bijbel, online bijbel, nieuwe bijbel, nederlandse bijbel

'Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. (...) Dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.'
(Matteus 25:41, 46)

Bijbel, bijbelteksten, bijbel teksten, bijbel verzen, uitleg bijbel, bijbelstudie, verhalen bijbel, lezen, betekenis bijbel, online bijbel, nieuwe bijbel, nederlandse bijbel

'Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van Zijn macht.'
(2 Thessalonicenzen 1:9)

Bijbel, bijbelteksten, bijbel teksten, bijbel verzen, uitleg bijbel, bijbelstudie, verhalen bijbel, lezen, betekenis bijbel, online bijbel, nieuwe bijbel, nederlandse bijbel

'Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.' (Openbaring 21:8)

Bijbel, bijbelteksten, bijbel teksten, bijbel verzen, uitleg bijbel, bijbelstudie, verhalen bijbel, lezen, betekenis bijbel, online bijbel, nieuwe bijbel, nederlandse bijbel

'Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.'
(Matteus 7:13, 14)

Bijbel, bijbelteksten, bijbel teksten, bijbel verzen, uitleg bijbel, bijbelstudie, verhalen bijbel, lezen, betekenis bijbel, online bijbel, nieuwe bijbel, nederlandse bijbel

'Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de weerspannigen zal verslinden.'
(Hebreeën 10:26, 27)
Vragen over de hel
Bestaat de hel? Is er leven na de dood?
Hoe kan een God van liefde mensen naar de hel sturen?

Ik wil tegenover deze veelgehoorde vraag een andere vraag zetten: Als Jezus Christus zich als een lam heeft laten afslachten om ons te verlossen, waarom vertikken zoveel mensen het dan om zijn doorboorde hand - die hen wil redden - vast te grijpen?

Waarom slaan zovelen liever Gods uitgestrekte hand van zich weg, dan zich door Hem te laten verlossen? Waarom willen zoveel mensen liever verloren gaan, dan zich van het kwaad in hun hart af te keren en zich te laten reinigen door het offer van Jezus Christus? Die vraag is veel belangrijker. Dat is waar het om gaat. God wil mensen redden!

Waarom willen velen niet gered worden? Omdat ze het kwaad liever hebben dan het goede (al beweren ze van zichzelf de goedheid zelve te zijn).

Gaan mensen die nooit over Jezus gehoord hebben, ook naar de hel?

De Bijbel zegt dat Jezus Christus is afgedaald in het dodenrijk en daar zijn verlossing heeft verkondigd aan de geesten van de gevangen zielen. Elk mens, levend of dood, heeft dus de kans verlost te worden.

'Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten, om dit alles te verkondigen.'
(1 Petrus 3:18)

'Want daartoe is ook aan doden het evangelie gebracht, opdat zij wèl, naar de mens, wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden, doch, naar God, wat de geest betreft, zouden leven.'
(1 Petrus 4:6)

'Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat Hij èn over doden èn over levenden heerschappij voeren zou.'
(Romeinen 14:9)

Is het dodenrijk hetzelfde als de hel?

De Bijbel maakt onderscheid tussen het dodenrijk en de hel. Het dodenrijk (SHEOL of HADES in het Hebreeuws) is de plaats waar de doden gaan die niet gered zijn tijdens hun aardse leven. Dat betekent niet dat al deze doden ook voor eeuwig in de hel geworpen worden. Dat gebeurt pas wanneer God de doden oordeelt op basis van hun daden.

'De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.'
(Openbaring 20:13, 14)

Het woord HEL is de vertaling van het Griekse woord GEHENNA. Jezus gebruikte het woord Gehenna om de plaats aan te duiden waar God de doden in werpt, die gestraft worden. Gehenna is een andere plaats dan Sheol of Hades, want het dodenrijk wordt uiteindelijk in de hel geworpen. Hier is veel onwetendheid over en mensen gebruken alleen het woord hel, terwijl ze vaak het dodenrijk bedoelen.


Getuigenissen van
bijna dood ervaringen
Bijna dood ervaring, Bijna dood ervaringen, bijna doodservaring, bijna dood ervaring verhalen, bijna dood ervaring getuigenissen, hel, hemel
Hieronder kun je enkele aangrijpende getuigenissen lezen van mensen die een bijna dood ervaring gehad hebben.

Niet iedereen die beweert zo'n ervaring gehad te hebben is waarachtig. Van onderstaande getuigenissen van een bijna dood ervaring geloof ik dat ze betrouwbaar zijn. Het is aan jou zelf om te oordelen of dit authentiek is of niet.

In het Engels omschrijven deze getuigen de plaats die ze ervoeren als 'hell', maar ik geloof dat ze in werkelijkheid het dodenrijk ervaren hebben, dat al gruwelijk genoeg is blijkbaar. De hel is definitief en daaruit kan niemand worden verlost, zegt de Bijbel heel duidelijk. Het dodenrijk is niet definitief en dat blijkt uit de verhalen van deze mensen.

Bijna dood ervaring, Bijna dood ervaringen, bijna doodservaring, bijna dood ervaring verhalen, bijna dood ervaring getuigenissen, hel, hemel
TO HELL AND BACK

In deze documentaire interviewt cardioloog Dr. Maurice Rawlings vijf mannen die een bijna-dood ervaring hadden en die het dodenrijk zagen.

Bekijk deze documentaire hier >

Bijna dood ervaring, Bijna dood ervaringen, bijna doodservaring, bijna dood ervaring verhalen, bijna dood ervaring getuigenissen, hel, hemel
Bijna dood ervaring, Bijna dood ervaringen, bijna doodservaring, bijna dood ervaring verhalen, bijna dood ervaring getuigenissen, hel, hemel

A GLIMPSE OF ETERNITY

Ian McCormac overleed door een ongeluk in de zee en belandde in het dodenrijk. Jezus haalde hem eruit en openbaarde zichzelf aan hem. Sinds die ervaring is Ian overal ter wereld een vurige getuige van de realiteit van de hel en de noodzaak om je te bekeren tot Jezus Christus, die onze zonden heeft gedragen, zodat wij vrij zouden zijn en een kind van God kunnen worden.

Bekijk de video's van Ian hier (Engels)

Christelijke site over God, de Bijbel, geloof, religie en godsdienst. Ervaar de realiteit van Gods liefde door Jezus Christus en de heilige Geest. Met online bijbelstudies, bijbelverhalen en bijbel teksten, christelijke gedichten, bijbels onderwijs, boeken, muziek en preken. Voor christenen die geloven in de Here God en hun geloof in God willen verdiepen. Met een online christelijke winkel en boekhandel.Download een PDF
met het verslag van
Ians ervaring
(Nederlands)Maak het bekend!
Lijn
Help mee om de verlossing van Jezus Christus aan velen bekend te maken. Je kunt een leven redden door heel eenvoudig onderstaande link te delen op je website, via email en in je sociale netwerken (FaceBook, Twitter, Hyves, Googl+, ...)

Verspreid deze url:
http://www.real-life.nl/12/hel.html

 

Meer liefde dan je denkt
Christelijke boeken
Christelijke boeken, christelijk boek, christelijke evangelische boekhandel, David Sorensen

In dit wondermooie boek spreekt God zelf tot jou, over zijn liefde die zoveel groter is dan je denkt en over zijn geweldige plan met je leven.

Het is gebonden met een glanzende, harde kaft, waardoor het een echt juweeltje is!

Klik hier voor info >

 

Ontvang je LifeLetter al?
Lijn
Christelijke site over God, de Bijbel, geloof, religie en godsdienst. Ervaar de realiteit van Gods liefde door Jezus Christus en de heilige Geest. Met online bijbelstudies, bijbelverhalen en bijbel teksten, christelijke gedichten, bijbels onderwijs, boeken, muziek en preken. Voor christenen die geloven in de Here God en hun geloof in God willen verdiepen. Met een online christelijke winkel en boekhandel.
Schrijf je in op de GRATIS LifeLetter en ontvang een rijkdom aan bemoediging uit de Bijbel, gratis christelijke boeken, video's, online preken, bijbelstudies, bemoedigende profetische teksten, tips voor een gelukkig leven, bijbels onderwijs en zoveel meer.

Schrijf je nu in >


Christelijke site over God, de Bijbel, geloof, religie en godsdienst, Jezus Christus en de heilige Geest. Met online bijbelstudies en bijbel teksten, christelijke gedichten, bijbels onderwijs, boeken, muziek en preken.

David SorensenLifeLetter wordt geschreven door David Sorensen. Hij is getrouwd met Renate en samen hebben ze drie prachtige kinderen. Ze wonen in Nederland.

David is de auteur van boeken als 'Gods hart voor jou', 'Zoveel hou Ik nou van jou', 'Meer liefde dan je denkt', 'Ervaar God', 'Onzichtbare Liefde'.

Meer info: Godisecht.com

Onder